دکتر محسن جنتی

تحصیلات: دکتری مهندسی برق
شماره تماس:   53238379-80 (031)
دورنگار: 53245010 (031)
: Email mohsen.jannati@shahreza.ac.ir

دکتر محسن جنتي در سال 1385 موفق به اخذ مدرک کارشناسي در رشته مهندسي برق – قدرت از دانشگاه صنعتي اصفهان گرديد. سپس مقطع

کارشناسي ارشد خود را در سال 1387 در رشته مهندسي برق – قدرت در دانشگاه صنعتي امیرکبیر به پايان رسانيد. پس از آن به مدت 2 سال به

عنوان هيأت علمي در دانشگاه کردستان مشغول به تدریس شد. در سال 1388 با قبولي در مقطع دکتريِ بدون آزمون استعداد درخشان در دانشگاه

صنعتي اميرکبير زير نظر پروفسور حسينيان مشغول به تحصيل شد. در سال 1392 با کسب درجه عالی رساله، دوره دکتري را به اتمام رسانید. دکتر

جنتی هم اکنون در دانشگاه شهرضا به عنوان استاديار رشته مهندسي برق مشغول به تدریس و پژوهش می باشد. همچنین از وی بیش از 25 مقاله

در ژورنال ها و کنفرانس های معتبر علمی به چاپ رسیده است.

This post is also available in: English